ข่าวสารของเรา:
แจ้งการเปลี่ยนระบบขายประกันภัย  บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ...
ฐานะทางการเงินและการดำเนินการ งบการเงินและผลการดำเนินการ ปี 2554, 2555 ...
ฟีนิกซ์ประกันภัย ร่วมบริจาคของสู้ภัยน้ำท่วม คุณสินชัย เอี่ยมเกิด ผู้จัดการฝ่ายสินไหมรถยนต์ ...
งานต้อนรับปีใหม่ 2556/2013 บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ...
ประมวลภาพ การแข่งขันฟุตบอล ประกันภัย ครั้งที่ 2 ฟีนิกซ์ประกันภัย ร่วมแข่งขันฟุตบอล ประกันภัย ...
ตำแหน่งงาน รายละเอียดการสมัครงานมีดังนี้ ...
สู้ภัยน้ำท่วม เงื่อนไขการรับประกัน ...
ประกันภัย ผู้ตรวจสอบอาคาร ความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย ...
ธุรกิจของเรา ประกันอัคคีภัย ( Fire Insurance) ...
การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก     ...
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

SERVICES ONLINE


การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

          เป็นการทำประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน เช่น การประกันอัคคีภัย การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด เมื่อเกิดความสูญเสีย หรือเสียหายเกิดขึ้น กับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยแล้ว ผู้เอาประกันภัยจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เฉพาะตัวทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ภายใต้ข้อตกลงกรมธรรม์อัคคีภัยแต่การประกันภัย  ธุรกิจหยุดชะงัก เป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความสูญเสียในทางการค้า (รายได้ของผู้เอาประกันภัย) เมื่อธุรกิจต้องหยุดชะงักลง อันเป็นผลสืบเนื่องจากความเสียหายที่ เกิดต่อทรัพย์สิน ที่เอาประกันภัยไว้และเป็นทรัพย์สิน ที่มีผลต่อการค้าของผู้เอาประกันภัย วัตถุประสงค์ของการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักคือ เพื่อทำให้ผู้เอาประกันภัย กลับสู่สถานะทางการเงิน ดังเดิมเสมือนหนึ่งมิได้มีอัคคีภัยหรือภัยอื่นๆ ที่เอาประกันภัยเกิดขึ้นประเภทการประกันภัยหยุดชะงัก มีแบบเดียว แต่มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น

Read more...

 

การประกันอัคคีภัยสำหรับสถานประกอบธุรกิจ

การประกันอัคคีภัยแบบทั่วไป (สำหรับสถานประกอบธุรกิจ)

      ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบกิจการต่างๆ ( ไม่รวมรากฐาน ) เช่น ร้านค้า โรงภาพยนตร์ ศูนย์ การค้า โกดังหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างนั้น เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง ติดตั้งตรึงตรา อุปกรณ์สำนักงาน ของใช้และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ สต็อกสินค้า เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในอาคารนั้น สำหรับความเสียหายจากจนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในอาคารนั้น สำหรับความเสียหายจาก

Read more...

ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่มีสาเหตุจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า หรือการระเบิดของแก๊สที่ใช้ในการหุงต้มหรือให้แสงสว่างเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หมายความถึง สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และ/หรือ ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ภายในสถานที่เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์

Read more...

ร้านอะไหล่ / กระจกในเครือ

บริการสืบค้นหารายชื่อร้านกระจกหรือร้านอะไหล่คู่สัญญาของบริษัท